Wij kiezen elk schooljaar voor een nieuw jaarthema. Hiervoor inspireren we ons steeds op een evangelietekst.

Dit jaarthema wil een inspiratie zijn voor het leven en de begeleiding op school.

Zo krijgen leerkrachten en leerlingen een impuls om elke dag vol enthousiasme aan de slag te gaan.

Jaarthema Inspirocollege

Thema 2018-2019 : SAMEN op weg?
Evangelietekst

De leerlingen van Emmaüs (Lc. 24,13-35)

Twee leerlingen gaan naar Emmaüs

Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, maar de leerlingen herkenden hem niet. Jezus vroeg: ‘Waar praten jullie over?’ Verdrietig bleven de twee leerlingen staan. Eén van hen heette Kleopas. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij komt hier zeker niet vandaan? Weet je niet wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?

Een gesprek onderweg

Jezus vroeg: ‘Wat dan?’ Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: ‘Jezus uit Nazaret was een profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele volk. Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben ze hem weggebracht en aan het kruis gehangen. Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood. Vandaag hebben een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan. Toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er niet lag. Dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien, die zeiden dat Jezus leeft. Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen gezegd hadden. Maar Jezus hebben ze niet gezien.’

Jezus geeft de twee leerlingen uitleg

Toen zei Jezus tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het nog steeds niet! Waarom geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? Jullie wisten toch dat de Messias eerst moest lijden voordat hij koning kon worden?’ En Jezus legde hun uit wat er over hem in de heilige boeken stond. Hij begon bij de boeken van Mozes en al de profeten.

De twee leerlingen herkennen Jezus

Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar de twee leerlingen hielden hem tegen en zeiden: ‘Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt al donker.’ Toen ging Jezus met hen mee. Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit. Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer. De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: ‘Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.’ En meteen stonden ze op en gingen terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen, die daar bij elkaar waren met de andere leerlingen. Toen ze binnenkwamen, zeiden de elf leerlingen en de anderen: ‘Jezus is opgestaan, het is echt waar! Simon Petrus heeft hem gezien!’ Toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg meegemaakt hadden. En hoe ze Jezus herkend hadden toen hij het brood brak.

Bron: https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Lucas-24

 

Het verhaal van de Emmaüsgangers

Op de derde dag na Jezus’ dood zijn 2 leerlingen op weg van Jeruzalem naar het dorp Emmaüs. Onderweg voegt de verrezen Jezus zich bij hen. De leerlingen herkennen Hem eerst niet. Toch laten ze deze vreemde gast samen met hen op weg gaan. Pas later als Hij in Emmaüs het brood breekt, gaan hun ogen open.

Naast de twaalf apostelen heeft Jezus ook tientallen andere leerlingen. In dit verhaal gaan er slechts 2 leerlingen op weg. Eén van hen is Kleopas. De andere leerling blijft anoniem. Is het de vrouw van Kleopas, is het Lucas zelf? Of vermeldt Lucas bewust de naam niet zodat die tweede leerling ieder van ons kan zijn?

Waar Emmaüs precies gelegen heeft, blijft onzeker. In het joods betekent Emmaüs ‘warme bron’. Naast Emmaüs speelt in het evangelie van Lucas de stad Jeruzalem een belangrijke rol. Het is de plaats waar Jezus lijdt, sterft, verrijst, verschijnt en ten hemel wordt opgenomen en van waaruit de Geest werkt. Als Lucas zegt: de leerlingen gaan van Jeruzalem weg, dan zegt hij symbolisch dat ze het geluk de rug toekeren, de verkeerde weg opgaan, het opgeven, het niet meer zien zitten …

In het Oosten is de handeling van het breken van het brood voorbehouden aan de gastheer. Het is ook een van de oudste benamingen voor de eucharistie: samen dankzeggen.

Jaarthema

Het verhaal van Jezus met mensen vandaag

In het begin van het verhaal zijn de leerlingen van Emmaüs zoals de mensen die er geen boodschap aan hebben dat de Kerk zegt dat Jezus leeft. Tot ze later in het verhaal een bijzonder gevoel ervaren terwijl ze onderweg zijn. Christenen ervaren vandaag, net zoals de Emmaüsgangers toen, dat Jezus leeft door: over Hem te getuigen, naar de uitleg van de schriften te luisteren en aandacht te hebben voor de armen, vreemden, noodlijdenden, … Op die manier gaan onze ogen open en brandt ons hart.

Het is opvallend dat Jezus de tekens voor Zijn aanwezigheid haalt uit het gastvrij met elkaar omgaan: vrijuit praten en discussiëren met elkaar, brood en wijn delen met elkaar. De leerlingen van Emmaüs zijn de eersten die in het gastvrij-zijn de aanwezigheid van Jezus mogen ervaren. De vreemdeling die ze onderweg tegenkomen, nemen zij op in hun leven, ondanks hun verdriet. De vreemdeling beluistert hen en doet zijn eigen inbreng. Daarna wordt Hij bij hen thuis ontvangen.

Wij moeten vandaag laten horen wat Hij ons heeft laten horen.

Wij moeten vandaag laten zien wat Hij ons heeft laten zien.

Wij moeten vandaag spreken zodat Hij verder leeft!

 

Jaarthema: SAMEN op weg?

Het Emmaüsverhaal gebeurt ook vandaag:  mensen zoeken naar zin en geluk maar ervaren vaak dat ze op het verkeerde spoor zitten in hun leven. Ze zijn onzeker, zien het niet meer zitten… en dan gebeurt er plots die ommekeer.

Voor christenen kan die ommekeer ervaren worden zoals bij de Emmaüsgangers: de vreemdeling wordt de levensnabije Jezus. Soms kan je in je leven – net zoals de Emmaüsgangers – zeggen: “Heb jij ook zo’n bijzonder gevoel?” Je ogen gaan open. Je voelt je hart branden.

Voor de twee leerlingen vindt die ommekeer plaats tussen Jeruzalem en Emmaüs. Jeruzalem: de wereld-in-beweging, waar christenen leven als gist in het deeg. Emmaüs: de plaats van de Godsontmoeting, waar Hij zich kenbaar maakt aan jou als een vriend, als Iemand die je liefheeft en die je de opdracht geeft om vandaag mensen lief te hebben. Ook als leerlingen en schoolteam worden we uitgenodigd om SAMEN op weg te gaan. Wie weet mag je Hem herkennen in een van je medeleerlingen, in je collega’s… We hopen met dit jaarthema perspectief aan te reiken zodat ieder van ons zin en geluk kan vinden in zijn of haar leven. En wie weet, vindt er ook bij jou een ommekeer plaats tussen Houthalen en … De weg die de leerlingen van Emmaüs gaan, is tevens de weg die wij samen gaan als we de verrezen Jezus willen ontmoeten.