Participatie is een van de pijlers van het Inspirocollege. Ook leerlingen zijn hierbij belangrijke actoren.

 

Een geïntegreerde leerlingenraad met daarin 4 (3 + 1 in de derde graad) verkozen vertegenwoordigers vanuit elke graad zullen samen met de andere participatieraden (ouderraad, lerarenraad en schoolraad) de school mee vorm geven, en actief de stem van de leerlingen laten horen rond tal van inhoudelijke aspecten. Tegelijkertijd blijft er een ministerploeg bestaan, samengesteld uit zesdejaars die hoofdzakelijk een organiserende rol opneemt. De ministerploeg zal terugvallen op verschillende departementen (sport, cultuur, SOS, pers, gezondheid en milieu…), die elk binnen hun kabinet een minister aanduiden. De vanuit de verschillende departementen gemandateerde ministers vormen samen het kernkabinet. Onder hen wordt 1 eerste minister aangeduid. Dat verloopt via een sollicitatieprocedure bij de begeleidende leerkrachten. Zij zullen op basis van deze gesprekken een eerste minister aanduiden die beschikt over de noodzakelijke competenties om het ‘gezicht van de leerlingen’ intern, maar ook extern te vertegenwoordigen. Hij zetelt meteen ook als gecoöpteerde in de leerlingenraad. Dat verklaart ook meteen waarom er in de derde graad slechts drie leden rechtstreeks verkozen worden, daar waar dat in de andere graden 4 leerlingen zijn.

De vergaderfrequentie van de leerlingenraad is afgestemd op het aantal schoolraden die er in de loop van een schooljaar plaatsvinden, gemiddeld een viertal. In voorbereiding van de samenkomst van de schoolraad zal de leerlingenraad zich steevast buigen over de vergaderagenda en een standpunt innemen. Dit standpunt zal door de aangeduide leerlingen van de leerlingenraad op de schoolraad overgebracht en toegelicht worden, net zoals de leden van de andere participatieraden (ouderraad en lerarenraad) dit doen. Zij koppelen ook steeds terug naar de overige leden van de leerlingenraad.

Uiteraard moet het mogelijk zijn voor alle leerlingen van de school om zelf advies te geven aan of agendapunten ter bespreking voor te stellen aan de verkozen leden. Hiervoor zullen er per graad minstens twee momenten/schooljaar georganiseerd worden waarop geïnteresseerde leerlingen aanwezig kunnen zijn.

Zowel de verkiezingen van de leerlingenraad als de kandidaatstelling voor de ministerraad (en kabinetten) vinden steeds plaats in september.