Wiskunde

In de eerste graad heb je de basis gelegd van een ‘wiskundige taal’, die geen spreektaal maar een redeneertaal is. Vanaf de tweede graad word je nu uitgedaagd om stilaan zelfstandig een denkproces te kunnen opbouwen. De leerstof wiskunde is abstracter. Bij de verwerking ervan moet je een zekere wiskundige creativiteit aan de dag leggen.

Talen

Naast een stevig pakket wiskunde zal ook gewerkt worden aan je taalvaardigheid. Voor alle moderne talen wordt daarbij aandacht besteed aan de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Daarnaast wordt er ook heel wat tijd besteed aan taalbeschouwing en literatuur. De richting Latijn biedt je bovendien de mogelijkheid je belangstelling voor moderne talen uit te breiden: in de tweede graad zijn er 2u Spaans voorzien.

Latijn

Door de studie van Latijn verwerven de leerlingen inzicht in taal- en letterkunde, kunst en cultuur, maatschappij en mentaliteit van de antieke beschaving. Leerlingen die bezig zijn met de studie van klassieke talen, werken aan algemene vorming en ontwikkelen brede competenties.

Voor welke leerling?

In deze studierichting is er veel aandacht voor de taal en de cultuur van het oude Rome. Je leert hier om zaken systematisch aan te pakken en komt te weten hoe het Latijn de grondslag vormt van onze cultuur, van onze manier van denken en van de moderne talen.

Je komt uit het tweede jaar Latijn. Je voelt je aangesproken door taal en cultuur. Daarnaast is wiskunde een vak dat je uitermate boeit.

Lessentabellen:

 

3de jaar

4de jaar

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Latijn

5

5

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Talentuur

3

3

Toegepaste Wetenschappelijke Informatica

1

0

Wiskunde

5

5

Naar de derde graad

In de derde graad stroom je vanuit de richting Latijn logischerwijze door naar Latijn-wiskunde of Wetenschappen-Wiskunde. Hierbij heb je telkens de keuze tussen 6u of  8u wiskunde.

Wil je je verder verdiepen in de moderne talen, dan is Latijn- Moderne Talen, met 3 u wiskunde, een aangewezen studierichting voor jou.

Overschakelen naar een richting met economie ligt niet voor de hand.

De richting Toegepaste Wetenschappen steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes.
  • Door een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid verwerf je concrete praktische  vaardigheden.
  • Naast de wetenschappelijke vorming zorgt een aanzienlijk pakket moderne talen voor een evenwichtig studieaanbod in deze richting.

Lessentabel

3de jaar
Aardrijkskunde 1
Biologie 2
Chemie 2
Engels 2
Frans 4
Fysica 2
Geschiedenis 2
Godsdienst 2
Labo 3
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Talentuur 2
Wiskunde 5

Naar de derde graad

In de derde graad stroom je vanuit de richting Toegepaste wetenschappen logischerwijze door naar richtingen met een sterke component wetenschappen. Daarnaast is ook een overstap mogelijk naar de zachtere richtingen op onze school zoals Sociale Wetenschappen en Gezondheids- en Welzijnswetenschappen.

Wiskunde

De studierichting Wetenschappen biedt je een flink pakket positieve vakken aan: 5 uren wiskunde ondersteunen 6 uren wetenschappen in het derde en vierde jaar. In de lessen wiskunde wordt er een sterk accent gelegd op het ontwikkelen van het wiskundige denken. Je wordt uitgedaagd om stilaan zelfstandig een denkproces te kunnen opbouwen. De leerstof wiskunde is abstracter. Bij de verwerking ervan moet je een zekere wiskundige creativiteit aan de dag leggen.

Wetenschappen

De leerplannen voor wetenschappen verschillen inhoudelijk niet veel van die van de studierichtingen Latijn en Economie. In het tweede uur wetenschappen krijg je echter verdiepings- en een beperkte hoeveelheid uitbreidingsleerstof. Daarnaast leer je het wetenschappelijk denkproces aan. In het derde jaar worden de 6 uur wetenschappen uitgebreid met een uur toegepaste wetenschappelijke informatica. Hier word je o.a. ondergedompeld in ICT-toepassingen die in de wetenschappelijke wereld schering en inslag zijn. Vanaf het vierde jaar krijg je een uurtje cleantech. Kennis over alternatieve energiebronnen, klimaatsverandering, recycleren, … zijn vandaag de dag immers onontbeerlijk in onze maatschappij.

Talen

Naast de wetenschappelijke vorming zorgt een even belangrijk pakket moderne talen voor een evenwichtig studieaanbod in deze richting. Je krijgt immers 11 uren moderne talen.

 

Voor welke leerling?

De studie van wiskunde biedt je een vorming in het logisch denken. Die zal je zeker kunnen gebruiken in het pakket wetenschappen. Er wordt uiteraard veel aandacht besteed aan het wetenschappelijk denkproces. De keuze voor deze richting houdt ook in dat je een grote motivatie hebt voor wiskunde. Daarnaast krijg je de kans om je kennis en vaardigheden van moderne talen uit te bouwen.

Je komt uit het tweede jaar Latijn of Moderne wetenschappen-wetenschappen. Je hebt vrij snel inzicht in wiskundige problemen, je lost graag vraagstukken op en bent geboeid door wiskundige bewijsvoeringen. Je verder verdiepen in wetenschappelijke probleemstellingen boeit je zonder meer en de studie van de moderne vreemde talen is geen opgave voor je.

Lessentabellen:

3de jaar

4de jaar

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

2

2

Chemie

2

2

Cleantech

0

1

Duits

0

1

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

2

2

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Talentuur

3

3

Toegepaste wetenschappelijke informatica

1

0

Wiskunde

5

5

Naar de derde graad

In de derde graad stroom je vanuit de richting Wetenschappen logischerwijze door naar de richtingen Wetenschappen-Wiskunde en Moderne Talen-Wetenschappen. Overschakelen naar een richting met economie ligt niet voor de hand.

Daarnaast is ook een overstap mogelijk naar de zachtere richtingen op onze school zoals Sociale Wetenschappen en Gezondheids- en Welzijnswetenschappen.

In de richting economie maak je in het vak economie kennis met de basisbegrippen uit het economisch denken en leer je hoe maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief te beschrijven en te verklaren zijn.

Je komt te weten hoe bedrijven, overheid en consumenten in onze samenleving functioneren.

Naast 4 uur economie kan je kiezen voor een extra uur wiskunde of een extra uur economische actua. Kies je voor een extra uur economische actua, dan  vertrek je van de actualiteit om de basisbegrippen van economie af te leiden. In het vierde jaar wordt dit extra uur economie gebruikt om de beginselen van de dubbele boekhouding aan te leren, en bepaalde aspecten van de basisleerstof verder uit te diepen.

Talen

In de richting economie nemen de moderne talen een belangrijke plaats in binnen het lessenrooster. Voor alle moderne talen wordt daarbij uiteraard aandacht besteed aan de vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Daarnaast is er ook heel wat tijd vrij geroosterd voor taalbeschouwing en literatuur.

Wiskunde

Wiskunde is met 4 wekelijkse lestijden een deel van de basisvorming. Je kan ook kiezen voor een extra uur wiskunde waar er meer aandacht zal besteed worden aan verdieping en de zelfstandige opbouw van een denkproces.

 

Voor welke leerling?

Economie brengt je rechtstreeks in contact met een belangrijk aspect van de maatschappelijke realiteit: het bedrijfsleven, de menselijke relaties en het bedrijfsbeleid. Je leert kritisch omgaan met informatie en je ontwikkelt je communicatieve vaardigheden.

Deze studierichting heeft ook een belangrijk basispakket moderne talen.

Heb je interesse voor het economisch-maatschappelijke gebeuren, dan is Economie een geschikte studierichting.

Je komt uit het tweede jaar Latijn, Moderne Wetenschappen-Wetenschappen, Moderne Wetenschappen-Economie of Handel. Je bent aangesproken door menselijke relaties en het bedrijfsleven, talen vind je leuk, en hoewel wiskunde niet uitgesproken je ding is ben je wel bereid dit vak niet te verwaarlozen.

Lessentabellen:

3° jaar

4de jaar

Aardrijkskunde

1

1

Biologie

1

1

Chemie

1

1

Duits

0

1

Economie

4

4

Economische actua

1/0*

1/0*

Engels

3

2

Frans

4

4

Fysica

1

1

Geschiedenis

2

2

Godsdienst

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

Nederlands

4

4

Talentuur

3

3

Wiskunde

4/5*

4/5*

* ofwel kies je voor 5u wiskunde ofwel voor 1u Eco. actua

Naar de derde graad

In de derde graad stroom je vanuit de richting Economie logischerwijze door naar de richting Economie-Moderne Talen of Economie-Wiskunde (indien je kiest voor het pakket 5u wiskunde).

Daarnaast is ook een overstap mogelijk naar de zachtere richtingen Sociale Wetenschappen of Gezondheids- en Welzijnswetenschappen.

Naast een algemene basisvorming biedt deze studierichting drie groepen specifieke vakken aan.

Sociale wetenschappen:

In dit  vak vertrek je vanuit je interesse voor de totale mens, je leert kijken naar al zijn facetten. Via het theoretisch benaderen en het inoefenen van de sociale vaardigheden werk je ook aan je eigen persoon. Je leert op een juiste manier waarnemen en observeren en je bestudeert onder andere de rechten en plichten van jongeren in de maatschappij.

Natuurwetenschappen:

Dit vak combineert de leerinhoud van biologie, chemie en fysica. De lessen vertrekken vanuit concrete voorbeelden uit de eigen leefwereld en onderzoeken die in het labo. Zo geraak je vertrouwd met de basisbegrippen.

In de technische component komen de technische hulpmiddelen in het huis, de keuken, en op het werk aan bod.

Integrale opdrachten:

Gedurende 4 lesuren per week combineer je de vakken voeding, sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en expressie.  Bepaalde thema’s worden verkend vanuit de invalshoek van die verschillende vakken. Op die manier krijg je de kans om creatief te zijn, maar ook je kritische zin en je probleemoplossend denkvermogen worden aangesproken. Tijdens deze uren ga je ook praktische vaardigheden ontwikkelen. Tegelijkertijd leer je vanuit een opdracht zelfstandig en stapsgewijs plannen en uitvoeren.

 

Voor welke leerling?

Heb je naast een ruime interesse voor de mens en de maatschappij, ook voldoende belangstelling voor de natuurwetenschappen en hun technisch-technologische onderdelen? Dan is de studierichting Sociale Wetenschappen zeker iets voor jou.

Je kiest voor deze richting als je een concrete aanpak zoekt voor wetenschappen, wiskunde en talen. Verder ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen.

Kom je uit het tweede jaar Sociale en Technische Vorming of uit Moderne Wetenschappen-Economie? Dan is een keuze voor een tweede graad Sociale Wetenschappen mogelijk.

Lessentabellen

3de jaar

4de jaar

Aardrijkskunde

1

1

Actua

1

1

Engels

2

2

Frans

3

3

Geschiedenis

1

1

Godsdienst

2

2

integrale opdracht

4

4

Lichamelijke opvoeding

2

2

Natuurwetenschappen

4

3

Nederlands

4

4

Sociale wetenschappen

3

4

Talentuur

3

3

Wiskunde

3

3

Naar de derde graad

Een doorstroming naar de derde graad Sociale Wetenschappen of naar een derde graad Gezondheids- en Welzijnswetenschappen ligt voor de hand.

Talenturen 2de graad

In het Inspirocollege volg je talentgericht onderwijs. Daarom kies je talenturen om zelf je lessenpakket samen te stellen.

Studeren is niet alleen met je neus in de boeken zitten, maar ook leren door te doen en te ervaren! Tijdens de talenturen ga je iedere week op zoek naar je talenten en interesses. Zo ontwikkel je heel wat zelfkennis. Die kan je later gebruiken bij je studiekeuze én geeft je een schat aan informatie voor je hele verdere leven.

In de 2° graad mag je 3 lestijden zelf invullen. Daarom kies je 2 talenturen, 1 talentuur van 1 lestijd en 1 talentuur van 2 lestijden. Dus je kan uit elke groep per jaar één keuze maken.

Talenturen tellen niet mee voor je punten, maar je wordt wel permanent geëvalueerd met woordcommentaar.

In de talenturen werk je in een ontspannen sfeer aan creatieve opdrachten, groepswerk, samenspel, … Je zal zien dat een aantal talenturen verder bouwen op keuzemogelijkheden uit de eerste graad. Tegelijkertijd krijg je ook de kans om andere horizonten te verkennen. Zo kan je opteren voor een extra vreemde taal, je eerste stappen zetten in marketing, leren omgaan met diverse doelgroepen, en nog zo veel meer!

Uit volgende talenturen van 1 uur kan je kiezen:

Uit volgende talenturen van 2 uur kan je kiezen: