Participatie is een van de pijlers van het Inspirocollege. Ook leerlingen zijn hierbij belangrijke actoren.

Een geïntegreerde leerlingenraad met daarin 4 verkozen vertegenwoordigers vanuit elke graad (3 + 1 in de derde graad) geven samen met de andere participatieraden (ouderraad, lerarenraad en schoolraad) de school mee vorm. Zij laten ook actief de stem van de leerlingen horen rond tal van inhoudelijke aspecten.

Daarnaast is er een ministerploeg, samengesteld uit zesdejaars. Zij heeft vooral een organiserende rol. De ministerploeg bestaat uit verschillende departementen (sport, studiezaken, SOS, gezondheid en milieu…), met elk een minister binnen hun kabinet. Samen vormen zij het kernkabinet met 1 eerste minister. De minister wordt verkozen via een sollicitatieprocedure bij de begeleidende leerkrachten. Hij/zij zetelt ook als gecoöpteerde in de leerlingenraad, waardoor er in de derde graad slechts drie leden rechtstreeks verkozen worden.

De leerlingenraad vergadert 4x per jaar, evenveel als het aantal schoolraden. De leerlingenraad buigt zich over de vergaderagenda en neemt een standpunt in. Dit standpunt zal door de aangeduide leerlingen van de leerlingenraad op de schoolraad overgebracht en toegelicht worden, net zoals de leden van de andere participatieraden (ouderraad en lerarenraad) dit doen. Zij koppelen ook steeds terug naar de overige leden van de leerlingenraad.

Uiteraard moet het mogelijk zijn voor alle leerlingen van de school om zelf advies te geven aan of agendapunten ter bespreking voor te stellen aan de verkozen leden. Hiervoor zullen er per graad minstens twee momenten/schooljaar georganiseerd worden waarop geïnteresseerde leerlingen aanwezig kunnen zijn.

Zowel de verkiezingen van de leerlingenraad als de kandidaatstelling voor de ministerraad (en kabinetten) vinden steeds plaats in september.